setstats Shugo Chara

Shugo Chara


IMG_6183.JPG

IMG_6184.JPG

IMG_6185.JPG

IMG_6187.JPG

IMG_6188.JPG

IMG_6190.JPG

IMG_6192.JPG

IMG_6193.JPG

IMG_6194.JPG

IMG_6195.JPG

IMG_6198.JPG

IMG_6200.JPG

IMG_6201.JPG

IMG_6202.JPG

IMG_6204.JPG

IMG_6205.JPG

IMG_6207.JPG

IMG_6208.JPG

IMG_6210.JPG

IMG_6212.JPG

IMG_6213.JPG

IMG_6215.JPG

IMG_6216.JPG

IMG_6219.JPG

IMG_6220.JPG

IMG_6225.JPG

IMG_6226.JPG

IMG_6227.JPG

IMG_6228.JPG

IMG_6232.JPG

IMG_6234.JPG

IMG_6238.JPG

IMG_6240.JPG

IMG_6242.JPG

IMG_6246.JPG

IMG_6251.JPG

IMG_6256.JPG

IMG_6258.JPG

IMG_6262.JPG

IMG_6265.JPG

IMG_6267.JPG

IMG_6269.JPG

IMG_6271.JPG

IMG_6276.JPG

IMG_6277.JPG

IMG_6283.JPG

IMG_6286.JPG

IMG_6291.JPG

IMG_6297.JPG

IMG_6298.JPG

IMG_6302.JPG

IMG_6303.JPG

IMG_6305.JPG

IMG_6308.JPG

IMG_6309.JPG

IMG_6310.JPG

IMG_6312.JPG

IMG_6314.JPG

IMG_6317.JPG

IMG_6321.JPG

IMG_6323.JPG

IMG_6329.JPG

IMG_6330.JPG

IMG_6331.JPG

IMG_6335.JPG

IMG_6337.JPG

IMG_6340.JPG

IMG_6341.JPG